Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni,  (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Özgeçmişinizde yer verdiğiniz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,

Sizinle iletişim kurulabilmesi,

Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin sağlanması,

Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,

Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,

Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespitinin sağlanması,

Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,

Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,

Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,

İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Söz konusu kişisel veriler, yasal dayanak, meşru menfaat ve açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan  (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. İş Başvuruları bakımından belirlediğimiz saklama süresi 1 yıldır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

•   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•   Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

●  Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile AGM Otomotiv San. Ve Tic.A.Ş. – Nardüzü Mah. 185. Sk. No:41 Arsuz//Hatay adresimize göndererek,

●  Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile s.sunar@agmfilter.com  adresine göndererek,

●  Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte AGM Otomotiv San. Ve Tic. A. Ş.’ne bizzat başvurarak, iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.

Çalışan adayı mail adresine cv göndermekle işbu aydınlatma metnini okuduğunu ve referans kişi bilgileri, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve saklanmasına onay verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.